Website Voorwaarden DAF Club Nederland en van de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. en de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N.

Waar hieronder wordt gesproken van DAF Club Nederland dienen ook gelezen te worden de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N en de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N.. In de zin van deze voorwaarden gelden voornoemde stichtingen niet als derden, tenzij uit de inhoud of strekking van deze voorwaarden en/of de door genoemde stichtingen gehanteerde voorwaarden anders blijkt. Deze voorwaarden worden hieronder aangehaald als Website Voorwaarden DAF Club Nederland.

1. Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de website van DAF Club Nederland en/of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden DAF Club Nederland . Ten opzichte van leden en donateurs van DAF Club Nederland geldt tevens hetgeen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van DAF Club Nederland is bepaald.

Als gebruiker staat u toe dat de door u opgegeven informatie en uw IP-adres bij registratie en iedere post in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in beginsel niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij DAF Club Nederland hiertoe wettelijk gehouden is, de rechter dat beveelt en/of er evident sprake is van onrechtmatig gedrag op de website. DAF Club Nederland, haar bestuurs- en/of commissieleden en/of ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk, noch aanvaarden enigerlei vorm van aansprakelijkheid als uw gegevens op welke wijze dan ook toch openbaar gemaakt worden.

2. Wijziging Website en voorwaarden

DAF Club Nederland behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden DAF Club Nederland op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor de inhoud, opzet en functionaliteiten van deze website.

3. Doel Website

DAF Club Nederland beoogt met deze website invulling te geven aan haar doelstelling door informatie te verstrekken, terwijl tevens derden - met inachtneming van deze Website voorwaarden DAF Club Nederland - producten en diensten aan kunnen bieden via de website van DAF Club Nederland. Hierbij is DAF Club Nederland op geen enkele wijze partij. Op de bestelling van producten en diensten zijn de eventuele voorwaarden van deze derden van toepassing. In het geval de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. dan wel de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N. producten en diensten via deze website aanbieden, is DAF Club Nederland hierbij eveneens geen partij. Op deze transacties zijn tevens de eventuele door deze stichtingen gehanteerde voorwaarden van toepassing.

4 Aansprakelijkheid en garantie

4.1 DAF Club Nederland wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de website (waaronder het aangaan van overeenkomsten) of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie op internet middels koppelingen naar derden vanaf deze website. De foutloze en/of ononderbroken werking van de website wordt niet gegarandeerd.

4.2 Er zal door DAF Club Nederland geen enkele garantie of verklaring worden afgegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd of via de website toegankelijk is.

4.3 DAF Club Nederland, haar bestuurs- en/of commissieleden en/of ingeschakelde hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de website wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de website beschikbaar is/zijn. Informatie en/of aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging, afstemming of toelichting worden gewijzigd of verwijderd.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Op de website van DAF Club Nederland rust auteursrecht en deze is juridisch eigendom van DAF Club Nederland, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers. DAF Club Nederland behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van DAF Club Nederland en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers.

5.2 Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (rechts-) persoon die toegang heeft tot de desbetreffende website. De inhoud van de website is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden of doeleinden die een zodanige strekking plegen te hebben, worden aangewend.

5.3 Zonder schriftelijke toestemming vooraf van DAF Club Nederland is het de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of te circuleren of deze al dan niet tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen. In het bijzonder is het verboden om datamining-, robot-, \"spider\"- , \"scraper\"-software en software met gelijksoortige functionaliteit of een automatisch systeem of handmatige methodiek toe te passen op de website van DAF Club Nederland teneinde web-pagina´s te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze website worden ontsloten. Bovendien is het niet toegestaan om in grote mate (massaal) bestanden van de website te downloaden, dan wel deze website - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de computer van deze website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren en links van en naar deze website te plaatsen.

5.4 Door middel van het gebruik van deze website is het (doen) ontplooien van activiteiten met een commerciële strekking of die een zodanig strekking plegen te hebben niet toegestaan.

5.5 Slechts in advertenties mogen prijzen of prijsaanduidingen worden vermeld. Het maken van prijsvergelijkingen is daarentegen niet toegestaan.

6. Hyperlinks

De website van DAF Club Nederland kan door middel van een hyperlink naar andere websites verwijzen. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. DAF Club Nederland is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarna verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat DAF Club Nederland gelieerd is aan de andere website/eigenaar daarvan of de inhoud ervan op welke wijze dan ook onderschrijft.

7. Nederlands recht

Op deze website en Website Voorwaarden DAF Club Nederland is Nederlands recht van toepassing.

8. Geschillenbeslechting

Voordat een van der partijen een geschil aan de rechter ter beoordeling voorlegt, zullen partijen het gerezen geschil door middel van overleg trachten op te lossen, een en ander onverminderd het in artikel 20 van de statuten van DAF Club Nederland bepaalde.

9. Slotbepaling

In die gevallen waarin deze Website Voorwaarden DAF Club Nederland niet voorzien, besluit het bestuur van DAF Club Nederland.

10. DAF Club Nederland, de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. en de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N.

DAF Club Nederland: de vereniging DAF Club Nederland, waarvan de statuten laatstelijk zijn verleden d.d. 5 maart 1991 voor mr. A. Veldhuizen, notaris ter standplaats Amersfoort, kamer van Koophandel, 40446863, te Den Haag. Hetgeen in deze Website Voorwaarden DAF Club Nederland is bepaald door en voor DAF Club Nederland geldt tevens voor de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N., opgericht bij notariële akte verleden d.d. 25 juni 1992 door mr. A. Veldhuizen, notaris ter standplaats Amersfoort, Kamer van Koophandel, 41168689, te Den Haag en de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N., opgericht bij notariële akte d.d. 11 april 2012 door mr. R.W. Minnee, notaris met plaats van vestiging de gemeente Bunschoten, Kamer van Koophandel, 55321070, te Eindhoven.