Bestuur en ALV

Bestuur

De doelstelling van de vereniging DAF Club Nederland is (samengevat): het rijdend houden van door een Variomatic-transmissie aangedreven voertuigen (de DAF personenauto's, de Pony, de Kalmar en de Volvo 66 en 340 automaat). Het bestuur, waarvan de leden worden gekozen door de algemene ledenvergadering (ALV), heeft als belangrijkste taak om dit doel te bereiken; niet alleen nu maar ook door de lijnen voor de toekomst van de club uit te zetten. De 9 bestuursleden zijn allen lid maar vooral ook vrijwilliger, want bij het goed besturen van de club komt heel wat kijken. Om die reden hebben de bestuursleden de verschillende aandachtsgebieden - ook in de uitvoering ervan - verdeeld (zie het onderschrift bij de foto van het bestuur hiernaast).

De bestuursleden zijn om de 2 jaar herkiesbaar/aftredend volgens een vast schema. Dit om continuïteit binnen het bestuur te waarborgen. De bestuursverkiezing vindt plaats tijdens de ALV. 

Algemene ledenvergadering (ALV)

DAF Club Nederland heeft bewust gekozen voor een verenigingsstructuur. Immers bij een vereniging hebben de leden inspraak door middel van de ALV. Ten minste 1 maal per jaar organiseert het bestuur een ALV. Tijdens de ALV legt het bestuur, bestaande uit het dagelijks bestuur en de voorzitters van de diverse commissies, (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar. Een belangrijk onderdeel van de ALV is de verkiezing van herkiesbare of nieuwe bestuursleden. Daarnaast presenteert het bestuur de plannen en de begroting voor het komende jaar. Leden kunnen voorafgaande aan de ALV bij de secretaris voorstellen indienen. Deze worden dan in de aankondiging van de ALV meegenomen. Zo´n voorstel kan bijvoorbeeld zijn de aanpassing van het huishoudelijk reglement. Tijdens de ALV worden de voorstellen gepresenteerd en door de indiener verder beargumenteerd. Deze voorstellen worden in stemming gebracht.

De notulen van de ALV zijn alleen in te zien door leden die zijn ingelogd.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn alleen te zien door leden die zijn ingelogd.

Neem contact op met de voorzitter bij vragen over deze rubriek.

Het bestuur van DAF Club Nederland is sinds de ALV van 12 februari 2022 als volgt samengesteld:

  • achteraan van links naar rechts: Irma Hak (penningmeester), Lynn Somsen (secretaris), Léon de Louw (coördinator evenementencommissie), Geert Heintges (coördinator technische commissie), Henk Panneman (coördinator ICT commissie tevens vice voorzitter), Jaap de Wit (coördinator onderdelenmagazijn)
  • vooraan van links naar rechts: Michel-Angelo Wijnen (coördinator taxatiecommissie), Pascal School (voorzitter) en Hans Rodenburg (coördinator redacties en pr).