Algemene voorwaarden S.O.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING S.O.V.

Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Stichting Onderde­len­voorziening D.C.N. (S.O.V., Kamer van Koophandel Den Haag, nummer 41168689). Ook gelden de Statuten en het Huishoudelijk reglement van S.O.V. en de Statuten en het Huishoude­lijk Regle­ment van de vereniging DAF Club Nederland (D.C.N., Kamer van Koophandel Den Haag 40446863).

Wij doen ons best deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden onder uw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor u doen en wat wij van u verwachten.

1 Definities in deze Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden

(a) S.O.V. of wij/ons: de Stichting Onderde­len­voorziening D.C.N.. In deze stichting is het onderdelenmagazijn voor de leden van DAF Club Nederland ondergebracht.

(b) Klant of u: iemand die met S.O.V. een overeenkomst sluit, of die met S.O.V. in onderhandeling is over het sluiten van zo'n overeenkomst;

(c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen S.O.V. en u tot stand komt en een wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder vallen ook de (rechts-)handelingen voor de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst;

(d) Order: iedere opdracht van de klant aan S.O.V.;

(f ) Voorwaarden: deze Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

2 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ons. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als wij dat schriftelijk met u afspreken.  

2.2 Een eventuele verwijzing door u naar eigen of andere algemene voorwaarden aanvaarden wij niet.

2.3 Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Als u ons al een order gegeven heeft, dan blijven de voorwaarden gelden, zoals deze waren op de dag dat de overeenkomst tot stand kwam.

2.4 Als een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig of niet bindend wordt verklaard, dan blijven de overige bepalin­gen van deze voorwaarden gelden.

2.5 Leden, huisgenootleden en ereleden van DAF Club Nederland hebben recht op de door ons verzorgde onderdelenvoorziening en andere diensten. Zij kunnen passende aantallen producten aanschaffen voor de eigen auto(s). Hiervoor vragen wij een op uw naam gesteld bewijs van lidmaatschap en een voldoende bewijs van eigendom van de auto, waarvoor de producten of diensten zijn bestemd. De auto moet geregistreerd zijn bij het secretariaat van DAF Club Nederland op de door DAF Club Nederland aangegeven wijze. Dit alles geldt ook voor producten en diensten die als aanbieding worden aangeboden.

2.6 Onze medewerkers kunnen aanvullende eisen stellen aan de levering van goederen en/of diensten of deze weigeren. Als dit speelt, heeft u uiteraard recht op een uitleg van ons.

3 Offertes en afbeeldingen etc.

3.1 Offertes en prijzen binden ons niet. Ze gelden alleen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij er sprake is van een overeenkomst op afstand.

3.2 Wij stellen afbeeldingen, tekeningen, foto's, modellen, specificaties en prijzen met zorg samen. Wij staan echter niet in voor de juistheid daarvan. De afbeeldingen, tekeningen, foto's, modellen en specificaties zijn slechts aanduidingen van de producten en diensten om u een indruk te geven van wat wij bieden.

4 De overeenkomst tussen u en ons

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij die schriftelijk aanvaarden of met de uitvoering ervan beginnen of doordat wij u de factuur van de overeenkomst geven.

4.2 Later door ons met u gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen die door ons zijn gedaan, binden ons alleen als deze door ons aan u schriftelijk zijn bevestigd. Uiteraard kunt u ons om zo'n bevestiging vragen. De administratie van S.O.V. is beslissend.

4.3 Voor werkzaamheden, waarvoor geen offerte of opdrachtbevestiging is verstrekt, geldt de factuur ook als opdrachtbevestiging. De factuur geeft in zo'n geval de overeenkomst juist en volledig weer. De administratie van S.O.V. is beslissend.

4.4 Wij mogen bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen. Als dat mogelijk en  nodig is, overleggen wij dit met u.

5 De levering

5.1 De aflevertijd die wij aan u opgeven, is gebaseerd op de omstandigheden die voor ons gelden bij het sluiten van de overeenkomst en, als wij afhankelijk zijn van anderen, op de informatie die zij ons hebben gegeven. De aflevertijd wordt door ons zoveel mogelijk nagekomen. Echter, de door ons opgegeven aflevertijden gelden nooit als fatale termijnen.

5.2 Als wij geen aflevertijd schriftelijk met u hebben afgesproken, geldt een termijn van zes weken na de bevestiging door ons van uw order. Als wij deze aflevertermijn niet halen, heeft u alleen het recht om ons hierop schriftelijk te wijzen en ons nog een uiterste levertermijn van tenminste 10 werkdagen te geven, die ingaat als wij deze ontvangen.

5.3 Als wij de aflevertermijn niet halen, heeft u geen recht op schadevergoeding. U heeft dan ook geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de aflevertijd zo erg is dat wij van u in redelijkheid niet kunnen vragen dat u de overeenkomst (of het deel daarvan waarop de achterstand betrekking heeft) in stand laat. U mag dan de overeenkomst ontbinden, voor zover dat redelijk en noodzakelijk is.

5.4 Als wij voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen van u nodig hebben, dan gaat de aflevertijd pas in op de dag dat wij alle benodigde gegevens of hulpmiddelen van u hebben gekregen.

5.5 Wij mogen altijd in gedeelten afleveren.

5.6 Orders worden voor uw rekening en risico afgeleverd op de door ons te kiezen wijze. Als u een andere manier van aflevering wilt dan bij ons gebruikelijk, dan zijn - als wij hierin meegaan - de eventuele extra kosten voor uw rekening. Wij zijn niet verplicht anders te leveren dan via uitlevering in ons magazijn op de door ons gepubliceerde openingstijden of via  onze webwinkel (www.dcnwebshop.nl).

5.7 Als de producten na het verstrijken van de leveringstijd door u niet zijn afgenomen, slaan wij die voor uw rekening en risico op. Wij mogen deze producten verkopen aan anderen. Een eventuele mindere opbrengst en de kosten zijn voor uw rekening, los van alle overige rechten van ons.

5.8 Wat wij u leveren en de verpakking daarvan controleert u direct bij aflevering op eventuele tekorten, gebreken of beschadigingen. Eventuele tekorten, gebreken of beschadigingen van wat wij u hebben geleverd of de verpakking moet u op afleveringspakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten laten vermelden, dan wel per omgaande schriftelijk aan ons worden vermeld. Zo niet, dan gaan wij ervan uit dat u hebt goedgekeurd wat geleverd is. Klachten worden dan niet in behandeling genomen.

5.9 Eventuele retourzendingen bij tekorten, gebreken of beschadigingen moeten uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 12, plaatsvinden.

6 Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn in Euro’s.

6.2 De overeenkomsten worden gesloten tegen de op dat moment door ons vastgestelde prijzen. Wij mogen deze prijzen tot het moment van levering van de producten wijzigen. Dit als de voor ons geldende omstandigheden, waarop de prijzen zijn gebaseerd, sinds het sluiten van de overeenkomst en voor de levering zijn gewijzigd. In zo'n geval heeft u bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst schriftelijk binnen 15 dagen te ontbinden, nadat u van de prijsverhoging kennis heeft genomen of hiervan kennis had kunnen nemen.

7 Betaling

7.1 Wij mogen altijd (contante) betaling, vooruitbetaling of zekerheid voor betaling verlangen.

7.2 In alle andere gevallen betaalt u de door ons in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Dit zonder aftrek, verrekening of compensatie in de valuta zoals vermeld op de factuur. Zo niet, dan bent u in verzuim. U mag geen betalingsverplichtingen opschorten. Als wij twijfelen over uw kredietwaardigheid, hoeven wij niet (verder) te presteren en mogen wij eerst eisen dat de in rekening gebrachte bedragen door u worden voldaan, of dat u een deugdelijke zekerheid stelt voor zowel de nakoming van uw betalingsverplichtingen en eventuele overige verplichtingen.

7.3 Als u één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van ons meteen opeisbaar, hoe deze ook zijn ontstaan. Vanaf de vervaldatum bent u aan ons per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen, zoals deze is bepaald in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek voor handelstransacties of artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek voor consumententransacties. Ook bent u dan de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door u te vergoeden kosten bedragen ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, dit los van ons recht op vergoeding van de volledige kosten.

7.4 Als wij een bedrag van u ontvangen, dan is dat bedrag in de eerste plaats voor de voldoening van die vorderingen die wij op u mochten hebben, waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt als bedoeld in 8. Daarna zal ieder bedrag dat wij van u  ontvangen eerst worden gebruikt voor de voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 7.3. Vervolgens voor de voldoening van opeisbare facturen, waarbij de factuur met de oudste fatale datum het eerst wordt gecrediteerd, ook al vermeldt u dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Wij mogen altijd onze vorderingen op u verrekenen met wat wij aan u verschuldigd zijn of nog worden.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Ondanks de aflevering, gaat de eigendom van de producten pas op u over, als u al uw financiële verplichtingen aan ons bent nagekomen uit een overeenkomst aan u geleverde of nog te leveren producten, dan wel voor u verrichte of nog te verrichten diensten. Onder deze financiële verplichtingen vallen ook vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, waaronder ook vorderingen als boeten, renten en kosten.

8.2 U bent aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en u moet deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons bewaren.

8.3 Voordat de eigendom van de producten op u overgaat, mag u de producten niet  verhuren of in gebruik geven, verpanden of op een andere wijze bezwaren.

8.4 Indien u in uw betalingsverplichtingen aan ons tekort schiet of wij reden hebben te vrezen dat u in die verplichtingen tekort zult schieten, mogen wij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terugnemen. Dit zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. U bent verplicht ons of een door ons aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.

9 Garantie

9.1 Wij staan alleen in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin deze zijn op het moment van aflevering. Wij garanderen alleen dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik nodig zijn.

9.2 Wij verlenen voor de door ons geleverde producten dezelfde garantie als door onze leveranciers aan ons gegeven wordt. De garantie geldt alleen gedurende de door onze leveranciers bepaalde garantietermijnen met een maximum van 1 jaar.

9.3 De garantie houdt in dat wij de producten zo mogelijk vervangen na ontvangst van de retour gezonden producten. De garantie verplicht ons niet tot terugbetaling van de factuurbedragen over te gaan.

9.4 De garantie geldt alleen als u al uw verplichtingen tegenover ons bent nagekomen.

9.5 De garantie op producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de producten in andere producten zijn verwerkt.

9.6 In afwijking van wat hiervoor over garantie is opgenomen, verlenen wij geen garantie op zaken die door ons worden gereviseerd dan wel gerepareerd. Onder reviseren verstaan wij ook het balanceren van onderdelen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Los van de garantiebepalingen, sluiten wij elke verdere aansprakelijkheid uit voor alle schade, hoe deze schade ook is ontstaan. Hieronder vallen ook alle directe en indirecte schade, zoals schade aan de producten, gevolgschade of bedrijfsschade. Deze uitsluiting geldt niet als wij aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, van onze medewerkers of van door ons ingeschakelde hulppersonen.

10.2 Als wij aansprakelijk zijn, dan is de totale aansprakelijkheid van ons altijd beperkt tot 3 keer het factuurbedrag met een maximum van Euro 1.500,- per schadegeval of samenhangende reeks van schadegevallen. Dit geldt niet als wij aansprakelijk zijn op grond van titel 3, afdeling 3 van boek 6 BW (regeling over productenaansprakelijkheid) of als er een hogere dekking is van onze aansprakelijkheidsverzekeraar(s).

10.3 U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade, die is opgetreden door of in verband met de door ons geleverde producten en diensten. Dit geldt niet als de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ons, van onze medewerkers of van de door ons ingeschakelde hulppersonen.

11 Klachten

11.1 Als u een klacht heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Omschrijf het probleem zo helder mogelijk, dan kunnen wij u helpen. Uiterlijk binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons of u hoort hoeveel tijd en wat wij eventueel nog nodig hebben om uw klacht verder uit te zoeken.

11.2 U bent verplicht de producten direct bij ontvangst, maar in elk geval zo spoedig mogelijk daarna, te inspecteren. Klachten over onze factuur of over gebreken aan de producten moet u binnen 15 dagen na ontvangt van de producten schriftelijk aan ons laten weten. Als u dat niet doet, dan kunt u zich er niet op beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden. Gebreken die u in redelijkheid niet kon constateren binnen 15 dagen na ontvangst van de producten, moet u uiterlijk binnen 15 dagen nadat u deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk aan ons melden.

11.3 Als u een gebrek constateert, bent u verplicht het eventuele gebruik van de producten te staken, zorgvuldig voor het behoud van de producten te zorgen en de nodige maatregelen te nemen om schade zoveel mogelijk te beperken. U zal daarbij de aanwijzingen van ons goed opvolgen en ons alle medewerking verlenen voor onderzoek van het geconstateerde gebrek en de daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de producten. Indien wij dit vragen, stuurt u ons de producten terug. Mocht de klacht terecht zijn, dan zijn de kosten daarvan voor ons.

12 Retourzendingen, annulering en statiegeld

12.1 Los van wat op een andere plaats in deze Voorwaarden staat, kunnen overeenkomsten met ons worden ontbonden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf de dag dat u de producten heeft ontvangen.

12.2 Producten die wij speciaal voor u hebben gekocht of gemaakt komen niet in aanmerking voor een annulering, terugneming of ruiling.

12.3 Als u een product terugzendt of teruggeeft, dan kan dit alleen als u ook de betreffende factuur erbij doet. Artikelen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door ons zijn  geleverd, komen niet voor creditering in aanmerking.

12.4 Artikelen waarvan het aantal niet overeenkomt met de standaard verpakkingseenheid komen ook niet voor creditering in aanmerking.

12.5 Tenzij dit anders in de wet staat, worden creditnota’s die betrekking hebben op de door u retour gezonden producten, berekend volgens de op de datum van de creditering geldende prijzen. Het bedrag van de creditnota zal echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat u volgens de factuur aan ons heeft betaald.  

12.6. Wij berekenen bij de aankoop van sommige artikelen statiegeld. Om het statiegeld terug of verrekend te krijgen, moet het in te leveren artikel binnen 1 jaar na aankoop door ons zijn ontvangen met de originele factuur, waarop het betreffende statiegeld staat. Het in te leveren artikel moet schoon, compleet zijn en redelijkerwijze gereviseerd kunnen worden. Dit beoordelen wij.

13 Beëindiging van de overeenkomst

13.1 Wij kunnen, naast onze andere uit de overeenkomst en de wet voortvloeiende rechten, de overeenkomst met u in zijn geheel, of voor het nog niet uitgevoerde deel, op elk moment met directe ingang ontbinden. Dit zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid naar u toe, als u één of meer van uw verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten met ons niet nakomt. Dit geldt ook als u in staat van faillissement wordt verklaard, als u (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan uw crediteuren aanbiedt, als u ophoudt te bestaan, uw activiteiten staakt of tot liquidatie van uw onderneming overgaat of als er beslag wordt gelegd op uw vermogen of als u niet in staat bent uw opeisbare schulden te voldoen of uw opeisbare schulden onbetaald laat of een aanvraag wordt ingediend tot de van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of bij uw overlijden.

13.2 Indien wat hierboven staat het geval is, mogen wij de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, terugnemen. Ook mogen wij wat aan ons verschuldigd is ineens en in zijn geheel opeisen, los van onze andere rechten, zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente en de kosten van terugname van de producten.

14 Overmacht

14.1 Bij overmacht mogen wij zonder tussenkomst van de rechter de uitvoering van de overeenkomst voor maximaal zes maanden opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Wij hoeven in zo'n geval geen schade te vergoeden.

14.2 Overmacht is ook: alle van onze wil onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, verhinderen of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden behoren in ieder geval: oorlog, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, epidemieën, niet tijdig aanleveren van materiaal en producten door onze leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen of het ontbreken van een van overheidswege te verkrijgen vergunning. Het bovenstaande is ook van toepassing als deze omstandigheden zich voordoen bij onze leveranciers.

15 Welk recht geldt er? En wie beslecht geschillen?

15.1 Op overeenkomsten gesloten met ons is alleen Nederlands recht van toepassing.

15.2 Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing.

15.3 Alle geschillen met ons worden door het bestuur van de S.O.V., eventueel na advies van een commissie, be­slecht. Als de geschillen behoren tot de bevoegdheid van de arron­disse­ments­rechtbank, dan worden deze behandeld door de arron­dis­se­ments­recht­bank te Utrecht.

Aldus vastgesteld d.d. 23 november 1995, herzien per 1 januari 2002. per 6 december 2010, 7 april 2013, 1 juni 2014,12 november 2014, 15 juli 2015 en 31 oktober 2018..