Bestuur DCN 2019

 Het Daf Club Nederland Bestuur. Van links naar rechts: Marck de Cloet (coördinator evenementencommissie), Sef Thissen (voormalig secretaris), Janhein de Rooij (coördinator technische commissie), Pascal School (voorzitter), Hans Rodenburg (coördinator redactie- en pr- commissie), Irma Hak (penningmeester), Jaap de Wit (coördinator onderdelenmagazijn), Wibo Pieters (taxaties) en Henk Panneman (coördinator ICT-commissie en vice-voorzitter).

DAF Club Nederland heeft destijds bewust gekozen voor een verenigingsstructuur. Immers bij een vereniging hebben de leden inspraak door middel van de algemene ledenvergadering. 

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Ten minste 1 maal per jaar organiseert het bestuur van DAF Club Nederland een Algemene Ledenvergadering. In deze Algemene Ledenvergadering legt het bestuur, bestaande uit het dagelijks bestuur en de voorzitters van de diverse commissies, (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar. Een belangrijk onderdeel van de Algemene ledenvergadering is de verkiezing van herkiesbare of nieuwe bestuursleden. Daarnaast presenteert het bestuur de plannen en de begroting voor het komende jaar.

Doelstelling bestuur
Het bestuur probeert de doelstelling van DAF Club Nederland zo goed mogelijk te behartigen (en niet het belang van de leden, dat is statutair niet zijn taak!). Het doel van DAF Club Nederland is samengevat het rijdend houden van door variomatic-transmissie aangedreven voertuigen (de DAF personenauto en de Volvo 66 en 340). Deze doelstelleing is vastgelegd in de statuten van DAF Club Nederland. In de statuten staan de belangrijkste bepalingen die de vereniging, de leden en de algemene ledenvergadering raken. Zo is bijvoorbeeld de toelating van leden geregeld, maar ook de wijze waarop een algemene ledenvergadering bijeen dient te worden geroepen. 

Huishoudelijk Reglement
Ter uitvoering van de statuten is er ook een huishoudelijk reglement. Ook de inhoud van het huishoudelijk reglement is (net als van de statuten) door de Algemene ledenvergadering vastgesteld. 

Leden kunnen voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering bij het secretariaat voorstellen indienen, Deze worden dan in de aankondiging van de Algemene ledenvergadering meegenomen. Zo´n voorstel kan bijvoorbeeld zijn de aanpassing van het huishoudelijk reglement. 

Tijdens de algemene ledenvergadering worden de voorstellen gepresenteerd en door de indiener verder beargumenteerd. Deze voorstellen worden in stemming gebracht.

Andere manieren van stemmen (buiten ALV)
Er wordt nog wel eens gevraagd of het mogelijk is via de site te stemmen of via een schriftelijke enquête. Daar kunnen we heel duidelijk over zijn: dat staat het verenigingsrecht niet toe (nog afgezien van allerlei praktische en zeer moeilijk uitvoerbare zaken als het controleren of er dan ook echt gestemd door het betreffende lid). Uiteraard staat het wel vrij (graag zelfs) allerlei vragen en opmerkingen aan het bestuur voor te leggen.

 

Contact Voorzitter Pascal School